Xổ số trực tuyến kiên giang - Nền tảng xổ số trực tuyến uy tín

Quyết tâm giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 đúng tiến độ, kế hoạch đề ra

Năm 2023, Tổng kế hoạch vốn đầu tư công và các chương trình MTQG: Đã giải ngân trên 211 tỷ đồng, đạt 69,88% vốn kế hoạch. Trong đó: Vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia (Dân tộc thiểu số và Nông thôn mới) giải ngân được: trên 122 tỷ đồng, đạt 73,78% kế hoạch vốn; vốn đầu tư ngân sách tỉnh đã giải ngân trên 33 tỷ đồng, đạt 98,99% vốn kế hoạch. Tổng số 247 công trình: Công trình chuyển tiếp năm 2022 sang 2023: 176 công trình, Công trình khởi công mới năm 2023: 71 công trình.

Để kịp thời giải ngân các nguồn vốn theo đúng tiến độ, huyện Chiêm Hóa đã sớm hoàn thành phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công cho các dự án cụ thể. Đồng thời, tổ chức đối thoại tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà thầu, yêu cầu đơn vị thi công thực hiện khối lượng công việc theo đúng cam kết. Tuy nhiên, tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện còn chậm.

 

 

Lãnh đạo UBND huyện; các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư đúng tiến độ.

Để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư đến ngày 31/12/2023 phấn đấu đạt 98% kế hoạch giao, UBND huyện yêu cầu các chủ đầu tư, xây dựng kế hoạch chi tiết tiến độ giải ngân theo mốc thời gian giải ngân của từng công trình dự án; các đơn vị tư vấn, giám sát, thi công thường xuyên nắm bắt tổng hợp những khó khăn, vướng mắc kịp thời đề xuất cấp thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện tất toán giá trị còn lại trên cơ sở số liệu quyết toán đã được phê duyệt của tất cả các nguồn vốn đầu tư đúng thời gian và kế hoạch. Tập trung nhân lực, thời gian để đẩy nhanh tiến độ thẩm tra, phê duyệt quyết toán để thanh toán tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành vốn đầu tư đảm bảo theo kế hoạch. Đối với các công trình đang thi công, yêu cầu các chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu thi công tập trung máy móc, nhân công thực hiện “3 ca, 4 kíp” đẩy nhanh tiến độ thi công thực hiện nghiệm thu khối lượng, hoàn thiện hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành gửi chủ đầu tư trước ngày 25/12/2023. ..    

Huy Dương

Tin cùng chuyên mục